Sense-LogoNational charity Sense has today (May 8) welcomed new legislative developments on social care in Wales which will see stronger rights and entitlements for deafblind children and adults.

The Welsh Government Minister for Health and Social Services, Professor Mark Drakeford, has today introduced to the Welsh Assembly the first tranche of Codes of Practice and Regulations under the new Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

The statutory Codes incorporate the key requirements of the 2001 statutory guidance on care for deafblind children and adults. This will put the Deafblind Guidance on a stronger legal footing than before by consolidating and clarifying local authority responsibilities to provide specialist assessments and appropriate support for deafblind people.

Wayne Lewis, Head of Services at Sense Cymru said: “We know that many deafblind people in Wales, both adults and children, struggle to get the specialist assessments and support they need. These new Codes are a step forward in making that a thing of the past.”

Sue Brown, Head of Public Policy at Sense said: “This is a welcome step and recognises that deafblindness is a unique disability and that deafblind people get the best support when it is tailored to and responsive to their individual needs.”

The Codes are expected to be confirmed by the Welsh Assembly in November, prior to the Act’s implementation in April 2016.

Sense is a national charity that has supported and campaigned for children and adults who are deafblind for over 50 years. There are currently around 250, 000 deafblind people in the UK.

Sense provides specialist information, advice and services to deafblind people, their families, carers and the professionals who work with them. We run services across England, Wales and Northern Ireland and employ 2,000 people most of whom work in services directly with deafblind people. Our patron is HRH The Princess Royal. Further information can be found on Sense’s website – www.sense.org.uk.

Sense yn croesawu cyflwyniad Codau Ymarfer a Rheoliadau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014

Heddiw (8 Mai) croesawodd yr elusen genedlaethol Sense datblygiadau deddfwriaethol ynghylch dyfodol gofal cymdeithasol yng Nghymru a ddylai rhoi hawliau cryfach i blant ac oedolion byddarddall.

Cyflwynodd Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, yr Athro Mark Drakeford, y cylch cyntaf o Godau Ymarfer a Rheoliadau dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 i’r Cynulliad Cenedlaethol heddiw.

Mae’r Codau yn cynnwys prif ofynion y cyfarwyddyd statudol  2001 ar ofal i bobl byddarddall.  Bydd hyn yn rhoi’r Cyfarwyddyd Byddarddall ar sylfaen gyfreithiol gryfach nag o’r blaen trwy atgyfnerthu ac egluro cyfrifoldebau awdurdodau lleol i ddarparu asesiadau arbenigol a chefnogaeth briodol ar gyfer pobl fyddarddall.

Meddai Wayne Lewis, Pennaeth Gwasanaethau yn Sense Cymru: “Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl fyddarddall yng Nghymru, oedolion a phlant, yn cael trafferth i gael yr asesiadau arbenigol a’r cymorth sydd eu hangen arnynt. Mae’r Codau newydd yn gam tuag at wneud hynny yn rhywbeth sy’n perthyn i’r gorffennol.”

Dywedodd Sue Brown, Pennaeth Polisi Cyhoeddus yn Sense: “Mae hwn yn gam i’w groesawu ac mae’n cydnabod bod byddarddallineb yn anabledd unigryw a bod pobl byddarddall yn cael y gefnogaeth orau pan gaiff ei deilwra i’w, hanghenion unigol.”

Disgwylir y bydd y Codau yn cael eu cadarnhau gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Tachwedd, cyn gweithredu’r Ddeddf yn Ebrill 2016.

Ynglŷn â Sense:

Mae Sense yn elusen genedlaethol sydd wedi cefnogi ac ymgyrchu dros blant ac oedolion sy’n fyddarddall am dros 50 mlynedd. Mae tua 250, 000 o bobl fyddarddall yn y DU, gydag  18,850 o bobl fyddarddall yn byw yng Nghymru.

Mae Sense yn darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau arbenigol i bobl fyddarddall, eu teuluoedd, gofalwyr a’r bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda nhw. Rydym yn cynnal gwasanaethau ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ac yn cyflogi 2,000 o bobl gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio mewn gwasanaethau uniongyrchol gyda phobl fyddarddall. Ein noddwr yw EHB y Dywysoges Frenhinol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Sense – www.sense.org.uk.